20 °c
Mošćenička Draga
14 ° Pet
16 ° Sub
18 ° Ned
20 ° Pon
21 ° Uto

Općinski načelnik

Rikardo Staraj

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine. Općinski načelnik i zamjenik načelnika Općine Mošćenička Draga dužnost obnašaju volonterski.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Mošćenička Draga u skladu sa zakonom i Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Mošćenička Draga čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godiniu kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najvišedo 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnikaJedinstvenog upravnog odjela,
 • utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,
 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

Rjesenje_imenovanje privremenog zamjenika opcinskog nacelnika_2021.pdf

Posljednje službene objave