16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

Djelokrug rada

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga  je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave Općine Mošćenička Draga. Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih na redovnim izborima za članove predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave 19. svibnja 2013. godine. Vijećnici se biraju u Općinsko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga ima predsjednika i jednog potpredsjednika biranih iz svojih redova.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbori imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika u Općinskom vijeću.

Poslovnikom Općinskog vijeća se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Posljednje službene objave