7 °c
Mošćenička Draga
4 ° Ned
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet

HIGIJENIČARSKO VETERINARSKA SLUŽBA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/11-01/25
URBROJ: 2156/03-11-1
M.Draga, 16. studeni 2011.
Temeljem članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 30/09-Ispravak) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 54/09. i 45/10) Općinski načelnikdonosi sljedeću
O D L U K U
I.Pristupa se upućivanju poziva za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti poslova veterinarsko-higijeničarske službe, na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
II. Poziv za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke uputit će se trojici kandidata, i to:
1. Veterinarska ambulanta Opatija d.o.o., Stube Ivana Zavidića 3, Opatija,
2. Veterinarska ambulanta Buzet d.o.o. Sveti Ivan 5, Buzet,
3. Veterinarska ambulanta Pazin d.o.o. Dubravica 5, Pazin
III. Postupak prikupljanja ponuda provest će Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda koje imenuje Općinski načelnik.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ratko Salamon, dr. med.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA.pdf
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 1.pdf
RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA.pdf

Posljednje službene objave