9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU – POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

15. studenog 2022.

Nacrt Proračuna Općine Mošćenička Draga za2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga,Rikardo Staraj, utvrdio je Nacrt Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Budući je riječ o dokumentu kojim seuređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog dokumentana sjednicu Općinskog vijeća, provodi se postupak savjetovanja sazainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se sukladnoZakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i69/22) i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcimadonošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj140/09.) s mogućnošću sudionika da elektronskompoštom: e-mail: info@moscenicka-draga.hr, dostave svoje komentare,primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu.

Pozivamo vasna sudjelovanje u postupku Savjetovanja koje je otvoreno do 04. prosinca 2022. godine u kojem roku svi zainteresirani mogudostaviti svoje komentare, primjedbe i prijedloge isključivo putem obrascakoji se nalazi u prilogu na e-mail adresu: info@moscenicka-draga.hr.Za potrebe sudjelovanja u postupku Savjetovanja u prilogu se nalaze utvrđeniNacrt dokumenta, obrazloženje prijedloga dokumenta i Obrazac sudjelovanja.

 

KLASA: 008-01/21-01/21

URBROJ: 2170-28-01-22-1

Mošćenička Draga, 15. studenog 2022.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Rikardo Staraj

OBRAZAC-1 – NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2023. I PROJEKCIJE 2024. I 2025..docx
NACRT PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU.pdf

Posljednje službene objave