20 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

O D L U K A izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine

Na osnovi clanka 22. Odluke o izvršenju Proracuna Opcine Mošcenicka Draga za 2010. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 54/09.) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 30/09.- ispravak) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj   27. prosinca  2010. godine, donosi
                         O D L U K U
izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
                          Clanak 1.
Pristupa se izmjeni clanka 3. Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 11/10.), i to:
alineja 5. mijenja se i glasi: 
–       kn 30.000,00 za nerazvrstanu cestu Žuntarovo Brsec
alineja 8. brojka “15.000,00” zamijenjuje se brojkom         “12.000,00”,
alineja 9. brojka “87.650,73” zamjenjuje se brojkom         “80.650,73”
                          Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.
KLASA: 011-01/10-01/42
URBROJ: 2156/03-10-1
M.Draga, 27. prosinca 2010.
OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA
PREDSJEDNIK
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.        

Posljednje službene objave