2 °c
Mošćenička Draga
7 ° Uto
8 ° Sri
7 ° Čet
7 ° Pet
7 ° Sub

O D L U K A o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 22. prosinca 2011., donosi

O D L U K U

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

 

            U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 33/11) u članku 14. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

            „Izuzev od stavka 1. ovog članka komunalna naknada za prostore za koje visina mjesečnog zaduženja iznosi do 10,00 kuna plaća se jednom godišnje, s dospijećem do 30. rujna tekuće godine.“

 

            Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

                                          

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 011-01/11-01/37                                                        

URBROJ: 2156/03-11-2

M. Draga, 22. prosinac 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

Posljednje službene objave