5 °c
Mošćenička Draga
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet

O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina

Na temelju članka 32. stavak 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 08. ožujka 2012. godine, donosi

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno

korištenje javnih površina

 

           

Članak 1.

            U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 21/04, 14/11) članak 6. mijenja se i glasi:

 

            „Javne površine ispred ugostiteljskih objekata mogu se koristiti za postavljanje stolova i stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Javne površine za postavljanje stolova i stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti mogu se dati u zakup zakupoprimateljima i vlasnicima ugostiteljskih objekata u slučajevima:

 

– kada se stolovi i stolice postavljaju uz ulaz u ugostiteljski objekt ili u blizini ugostiteljskog objekta,

 

– kada se postavljanjem stolova i stolica ne ometa ulaz u prostor kojem se nalazi ugostiteljski objekt ili ulaz u drugi poslovni odnosno stambeni prostor te ako se ne ometa slobodan prolaz pješaka i ne smanjuje preglednost sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

 

            Javne površine ispred poslovnih prostora mogu koristiti zakupoprimatelji i vlasnici poslovnog prostora za postavljanje reklama, škrinja za prodaju sladoleda, vitrina, polica, manjih štandova u svrhu prigodne prodaje asortimana uz uvjete da ne ometaju slobodan prolaz pješaka te ulaz u druge poslovne ili stambene objekte.“

 

Članak 2.

 

            Članak 7. briše se.

           

Članak 3.

 

            Članak 8. mijenja se i glasi:

 

            „U slučaju potrebe, posebno u vrijeme održavanja javnih priredbi, manifestacija, pučkih veselica i drugih prigodnih skupova Općinski načelnik može pored lokacija i namjena utvrđenih ovom Odlukom, odrediti i druge lokacije i namjene korištenja javnih površina.

 

            U slučaju iz stavka 1. ovog članka prostore, broj lokacija, odluku o plaćanju i visini naknade za korištenje javnih površina donosi Općinski načelnik.“

 

           

Članak 4.

 

Članak 10. mijenja se i glasi:

 

„Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Mošćenička Draga, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.“

 

Javne površine daju se u zakup na vrijeme od najduže jedne godine.“         

 

Članak 5.

           

            Članak 11. mijenja se i glasi:

 

            „Postupak za davanje u zakup javnih površina provodi Povjerenstvo koje ima najmanje tri člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

           

            Povjerenstvo nakon provedenog postupka predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke o davanju javnih površina u zakup.“

 

Članak 6.

           

            Članak 14. briše se.

 

Članak 7.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 011-01/12-01/01                                                         

URBROJ: 2156/03-12-1

M. Draga, 08. ožujka 2012.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

Posljednje službene objave