9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

O D L U K A O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE

Na temelju clanka 25. stavka 1. toc. 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), clanka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11), clanka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na podrucju Opcine Mošcenicka Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 54/09) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga, na sjednici održanoj                    
08. rujna 2011., donosi      
O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE
PONIŠTAVA SE postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova za dimnjacarsko podrucje Opcine Mošcenicka Draga koje obuhvacanaselja: Sveti Anton, Brsec, Kraj, Golovik, Grabrova, Sveta Jelena, Kalac, Martina, Mošcenice, Mošcenicka Draga, Obrš, Sucici, Zagore, Mala Ucka, davatelja koncesije OPCINE MOŠCENICKA DRAGA, sa sjedištem u Mošcenickoj Dragi, Trg Slobode 7, OIB: 29826029812, sa pocetnim iznosom naknade za koncesiju 5.000,00 kuna i rokom trajanja koncesije od 1 (jedne) godine, prema objavljenoj obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjacarskih poslova u „Narodnim novinama“ broj 66 od 15. lipnja 2011.
O b r a z l o ž e n j e
Opcina Mošcenicka Draga je temeljem Odluke Opcinskog nacelnika od 19. svibnja 2011. o prihvacanju Studije opravdanosti dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova i Odluke Opcinskog nacelnika od 19. svibnja 2011. o pocetku postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova na podrucju Opcine Mošcenicka Draga i imenovanju Strucnog povjerenstva za koncesiju, proveo postupak davanja koncesije prema clanku 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), sa pocetnim iznosom naknade za koncesiju od 5.000,00 kuna.
Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 66 od 15. lipnja 2011. Do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 20. srpnja 2011. nije pristigla niti jedna ponuda.
Kako temeljem provedenog natjecaja za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjacarskih poslova do isteka roka za dostavu ponuda nema pristiglih ponuda, valjalo je, sukladno clanku 25. stavku 1. tocka 2. Zakona o koncesijama, na prijedlog Strucnog povjerenstava za koncesiju, odluciti kao u izreci.
KLASA: 363-01/11-01/12
URBROJ: 2156/03-11-10
M. Draga, 08. rujna 2011.
    PREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA
       Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

Posljednje službene objave