16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

O D L U K A o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga

Na temelju clanka 32. Statuta
Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj
26/09 i 30/09 – Ispravak) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici
održanoj 10. ožujka 2011. godine, donosi

 

O
D L U K U

o
pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu

Opcine
Mošcenicka Draga

 

Clanak 1.

Pristupa se prodaji nekretnina u vlasništvu Opcine
Mošcenicka Draga, i to:

Nekretnina

Vlasništvo

Lokacija

Ukupno kn

k.c. 695/4, dvorište od 40 m2, zk.ul. 1342 k.o.
Draga

1/1

Mošcenicka Draga- Smetivac

30.586,32

k.c. 
887/2, vinograd od 1211 m2, zk.ul. 111 k.o. Mošcenice

1/1

Mošcenicka Draga

3.500.000,00

 

     Clanak 2.

I. Prodaja se vrši putem javnog natj

Posljednje službene objave