20 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

O D L U K A o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17.
stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ broj 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (“Službene
novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Općinsko vijeće
Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine, donosi
 

 

O
D L U K U

o
vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

 

  

Članak 1.

           

            Ovom
se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na
području Općine Mošćenička Draga, utvrđene odredbom članka 8. Odluke o
komunalnom doprinosu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj
27/00. 4/01., 32/05. , 34/05. i 03/06. i
53/07.) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 101/11 – u daljnjem tekstu: Uredba).

 

 Članak 2.

 

            Vrijednost
jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi
članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

 

Vrijednost jediničnih iznosa

I.      
ZONA

II.   
ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

       NP

20,00 kuna

15,00 kuna

10,00 kuna

5,00 kuna

 

 

            Članak 3.

 

            Ova
odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“
Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 360-01/11-01/02                                                           

URBROJ: 2156/03-11-1  

M. Draga, 12. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.
ing.

/wp-content/uploads/docs-web/admin/Odluke/Obrazloženje uz Odluku o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.pdf

Posljednje službene objave