16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

O D L U K U o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine

Na osnovi clanka 22. Odluke o izvršenju Proracuna Opcine Mošcenicka Draga za 2010. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 54/09.) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga, Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine, donosi

 

O D L U K U
o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine

 

Clanak 1.

            Ovom se odlukom utvrduje namjena i vrši se raspodjela prihoda zatecenih na racunu Proracuna Opcine Mošcenicka Draga na dan 31. prosinca 2009. godine u iznosu od 592.379,55 kuna.

 

Clanak 2.

            Višak prihoda iz clanka 1. ove Odluke sastoji se od neutrošenog dijela:

–          višak prihoda iz 2008. godine, kn 416.320,00

–          poreznih prihoda, kn 93.786,06

–          boravišna pristojba, kn 8.108,90

–          zakup nekretnina, kn 29.844,10

–          zakup javnih površina, kn 19.361,67

–          spomenicka renta, kn 24.958,82

 

Clanak 3.

            Neutrošena sredstva iz clanka 1. ove Odluke rasporeduje se:

·         kn 69.000,00 za kanalizaciju Brsec,

·         kn 300.000,00 za radove uredenja zgrade Stari grad 29. — Mincicina kuca,    

·         kn 47.320,00 za Izmjenu i dopunu prostornog plana Opcine 

·         kn 10.000,00 ucešce za Žicaru Ucka,

·         kn 20.000,00 za tehnicku dokumentaciji za cestu Žuntarovo Brsec

·         kn 24.958,82 za javnu rasvjetu Stari grad Mošcenicka Draga

·         kn 18.450,00 za izrada Odluke o uredenju prometa na podrucju Opcine Mošcenicka Draga

·         kn 15.000,00 za sufinaciranje pedijatrijske ordinacije u Lovranu

·         kn 87.650,73 za investicije u poslovni prostor

 

Clanak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

 

            KLASA: 011-01/10-01/02

            URBROJ: 2156/03-10-01

            M.Draga, 30. ožujka 2010.

 
OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

PREDSJEDNIK
Nedjeljko Dražul, dipl.ing.

Posljednje službene objave