18 °c
Mošćenička Draga
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub
16 ° Ned

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Mošćenička Draga („Službene novine “Primorsko-goranske županije broj 23/12), Općinski načelnik Općine Mošćenička Draga raspisuje

 

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIHPOSLOVA

 

I)      Davatelj koncesije:

         Naziv: Općina Mošćenička Draga

         Adresa: Trg Slobode 7, Mošćenička Draga

         Telefon: 051/737-621

         Faks: 051/737-210

         E-mail: info@moscenicka-draga.hr

 

    II)

a) Predmet koncesije: Obavljanje komunalne djelatnosti

b) Priroda i opseg koncesije: obavljanje dimnjačarskih poslova

c) Mjesto obavljanja koncesije: Općina Mošćenička Draga, dimnjačarsko područje, koje obuhvaća naselja: Sveti Anton, Brseč, Kraj, Golovik, Grabrova, SvetaJelena, Kalac, Martina, Mošćenice, Mošćenička Draga, Obrš, Sučići, Zagore, MalaUčka,

d)   Rok trajanja koncesije: 3 (tri) godine

e) Početni iznos naknade za koncesiju: 1.000,00kuna godišnje (tekst nacrta ugovora nalazi se u natječajnoj dokumentaciji)

           

            III)

a) Rok zapredaju ponuda: 23. studenog 2012. godine (petak) do 12,00 sati

b) Adresa na koju se šalje ponude: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga.Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u Općinu Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga, u dvostruko zatvorenoj koverti s naznakom „NATJEČAJ ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA – NE OTVARATI“

Ponude se otvaraju dana 26. studenog 2012. (ponedjeljak) u 12,30 sati u prostorijama Općine Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, Mošćenička Draga

            c) Jezik i pismo ponude: Hrvatski jezik i latinično pismo

           

IV) Uvjeti nadmetanja: Dokumentacija za nadmetanje sa detaljnim uputama i navedenim ispravama koje su potrebne kao prilog ponudi može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine MošćeničkaDraga, Trg Slobode 7, Mošćenička Draga, počev od dana oglašavanja javnog natječaja, radnim danom između 08.00 i 12.00 sati, uz dokaz o uplati troškova natječajne dokumentacije u iznosu od 200,00 kuna.

Troškovi natječajne dokumentacije uplaćuju se na žiro račun Proračuna Općine Mošćenička Draga broj 2402006-1827300000, s pozivom nabroj 68 5819 – OIB

 

            V) Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ekonomski najpovoljnija ponuda (najviši iznos naknade za koncesiju)

 

            VI) Datum otpreme obavijesti u Narodne novine: 11. listopada 2012.

 

            Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u „Narodnim novinama“  od  17.listopada 2012.

 

VII) Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe: Protiv Odluke o odabiru može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od 10 (deset) dana od dana dostave Odluke o odabiru, a predaje se davatelju koncesije.

 

 

KLASA: 363-01/12-01/28

URBROJ: 2156/03-01-12-7

M. Draga, 11. listopada 2012.

 

 

                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                    Ratko Salamon, dr. med.

Posljednje službene objave