16 °c
Mošćenička Draga
7 ° Sri
7 ° Čet
8 ° Pet
7 ° Sub
7 ° Ned

ODLUKA izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine

Na osnovi clanka 22. Odluke o izvršenju Proracuna Opcine Mošcenicka Draga za 2008. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 53/07.) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 30/09.) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U izmjeni Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine

Clanak 1.

    Pristupa se izmjeni clanka 3. Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine (“Službene novine” Primorsko- 
    goranske županije, broj 41/09.), i to u:
–    alineji 1. brojka “942.902,32” zamijenjuj se brojkom “731.996,34”,
–    alineja 3. brojka “100.000,00” zamijenjuje se brojkom “627.761,02”,
–    alineja 5. brojka “59210,78” zamjenjuje se brojkom “54.743,29”,
–    alineji 7. brojka “348.564,80” zamjenjuje se brojkom “132.386,59”,
–    alineja 11. se briše
–    alineja 15. brojka 129.091,46 zamjenjuje se brojkom “132.882,12”
 

Clanak 2.

    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.
   

    Klasa: 011-01/09-01/31
    Ur.broj: 2156/03-09-1
    M.Draga, 30. prosinca 2009.

OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

                PREDSJEDNIK
                                        Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

 

Posljednje službene objave