20 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 SV. Ivan

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijeloje na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine Odluku o izradiII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županijeo potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolišpredmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebnoprovesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinskinačelnik Općine Mošćenička Draga dana 29. siječnja 2020. donio Odluku ozapočinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan („Službenenovine Općine Mošćenička Draga“ broj 2/2020), temeljem koje je provedenpostupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakonprovedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražioje, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnogodjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišaPrimorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateškeprocjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenjaUPU 3 Sveti Ivan.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 15. svibnja 2020.Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/49, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-3 da je postupakocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja UPU 3 Sveti Ivan proveden u skladu sa Zakonom ozaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana iprograma na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje danije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene idopune Urbanističkog plana uređenja UPU 3 Sv. Ivan („Službene novine OpćineMošćenička Draga“ broj 9/2020).

Odluka – neprovodenje strateske procjene utjecaja.pdf

Posljednje službene objave