3 °c
Mošćenička Draga
7 ° Uto
8 ° Sri
7 ° Čet
7 ° Pet
7 ° Sub

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

U Općini Mošćenička Draga pripremljen je nacrt Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinski načelnik Općine Mošćenička Draga dana 05. svibnja 2020. donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 7/2020), temeljem koje je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakon provedenog postupka, Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga zatražio je, sukladno članku 71. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenjaOpćine Mošćenička Draga.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 29. listopada 2020. Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/97, URBROJ: 2170/1-03-08/7-20-2 da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene idopune Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga („Službene novineOpćine Mošćenička Draga“ broj 7/2020).

Odluka strateška procjena utjecaja na okoliš III. Izmjene i dopune PPU OMD.pdf
Misljenje – strateska procjena – PGZ.pdf

Posljednje službene objave