19 °c
Mošćenička Draga
16 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet
17 ° Sub

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja UPU Paljon 1 – Sjever

Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga donijelo je na sjednici Općinskogvijeća održanoj 13. prosinca 2019.godineOdluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Paljon 1 – Sjever.

Sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je mišljenje Upravnog odjela zaprostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županijeo potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolišpredmetnog Plana. Dobiveno je mišljenje da je za navedeni Plan potrebno provestipostupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te je općinski načelnikOpćine Mošćenička Draga dana 29. siječnja 2020. donio Odluku o započinjanjupostupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanističkiplan uređenja UPU Paljon 1 – sjever („Službene novine Općine Mošćenička Draga“broj 2/2020), temeljem koje je proveden postupak ocjene o potrebi procjeneutjecaja na okoliš za navedeni Plan.

Nakon provedenog postupka, Jedinstveni upravniodjel Općine Mošćenička Draga zatražio je, sukladno članku 71. stavku 2. Zakonao zaštiti okoliša, mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenompostupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkogplana uređenja UPU Paljon 1 – sjever.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvoi zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je dana 19. svibnja 2020.Mišljenje KLASA: 351-01/20-04/48, URBROJ: 2170/1-03-08/2-20-2 da je postupakocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog planauređenja UPU Paljon 1 – sjever proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša iUredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebnoprovesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenjaUPU Paljon 1 – sjever („Službene novine Općine Mošćenička Draga“ broj 10/2020).

Odluka_neprovedba strateske procjene UPU Paljon 1 – Sjever.pdf

Posljednje službene objave