25 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
25 ° Pon
24 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga

Temeljem clanka 78. i 102. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07) i clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga ”Službene novine” PGŽ, broj 06/06.), Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 17. veljace 2011. godine donosi
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna 
Prostornog plana uredenja Opcine Mošcenicka Draga
Clanak 1.
Clanak 5. Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09.) mijenja se i glasi:
Izmjene i dopune PPUO Mošcenicka Draga odnose se na:
uskladivanjem sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)
izmjena odredbi Tekstualnog dijela plana – Odredbe za provodenje od clanka 1. do clanka 208. 
korekcija granice gradevinskih podrucja Potoki, Gradac, Arbanasi, Petehi, Rošici, Rubinici, Andrici, Gašparici i Mihani sukladno PPPOPP Ucka
na kartografskom prikazu 4.A. uz gradevinsko podrucju naselja 4. Brsec oznacuje se prostor Golf igrališta,
na katografskom prikazu 4.D. utvrduje se izdvojeno gradevinsko podrucje T2 ugostiteljsko turisticke namjene
na kartografskom prikazu 4. E. utvrduje se izdvojeno gradevinskog podrucja T2 – ugostiteljsko-turisticke namjene
na kartografskom prikazu 4.F. mijenja se obuhvat dijela gradevinskog podrucja Zone ugostiteljsko-turisticke namjene, utrvduje se gradevinsko podrucje za potrebe izgradnje objekata javnog i društvenog stndarda –novi centar naselja Mošcenicka Draga. 
Clanak 2.
Clanak 7. mijenja se i glasi:
Izmjene i dopune PPUO Mošcenicka Draga izraduju se sukladno obavijesti Ministarstva 
zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, Uprava za prostorno uredenje (klasa: 350-0/08-02/558, urbroj: 531-06-08-3 od 21.10.2008. godine), uskladenja PPUO Mošcenicka Draga sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07), utvrdivanje lokacije za izdvojena gradevinska podrucja – turisticko-ugostiteljske zone (T) izvan naselja unutar ZOP-a sukladno PPPGŽ Mošcenice i Brsec, golf igralište Brsec, izmjena obuhvata dijela gradevinskog podrucja Zone ugostiteljsko-turisticke namjene u naselju Mošcenicka Draga  i utrvduje namjena za potrebe izgradnje objekata javnog i društvenog stndarda (škola, djecji vrtic, zdrastvena ustanova, knjižnica, poslovno-stambeni objekti i garaža) – formiranje novog centra  naselja Mošcenicka Draga, utvrdivanje novih Odredbi za provodenje radi uskladenja s zahtjevima i potrebama gradnje objekata.
Clanak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti ce objavljena u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije.
KLASA: 011-01/11-01/01
URBROJ: 2156/03-11-1
M. Draga: 17. veljace 2011. 
OPCINSKO VIJECE 
OPCINE MOŠCENICKA DRAGA
Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.

Posljednje službene objave