25 °c
Mošćenička Draga
23 ° Ned
25 ° Pon
24 ° Uto
26 ° Sri
27 ° Čet

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. Godinu

Na temeljučlanka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32.Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 30/09.),Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012.godine donosi          

                                                                                                                                        

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
MošćeničkaDraga za 2012. Godinu

 

Članak 1.

U odluci o izvršavanju Proračuna Općine MošćeničkaDraga za 2012. godinu (»Službenenovine PGŽ« broj 49/11) članak 11. mijenja se i glasi:

„Općina semože zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Ukupnagodišnja obveza iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20 postoostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U iznosukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta pokreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danihjamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjelenepodmirene obveze iz prethodnih godina.

U 2012. godiniOpćina će se zadužiti do iznosa od 2.000.000,00 kuna za financiranje dodatnihulaganja na nerazvrstanim cestama na području Općine Mošćenička Draga.

Tekućeotplate glavnice i pripadajuće kamate kreditnog zaduženja Općine odnose se na kreditHBOR-a  putem Hrvatskih voda za projektVodoopskrbni sustav „Visoka zona Općine Mošćenička Draga“. Zadnja ratanavedenog kreditnog zaduženja dospijeva na naplatu 31.12.2012. godine.

Očekivaniiznos ukupnog duga na kraju proračunske godine iznosi 2.000.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa nasnagu osmog dana od objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

 

            KLASA: 011-01/11-01/52

            URBROJ: 2156/03-02-12-2

            M. Draga, 21.lipnja 2012.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKADRAGA

 

 PREDSJEDNIK

 Nedjeljko Dražul, dipl.ing.

Posljednje službene objave