2 °c
Mošćenička Draga
7 ° Uto
8 ° Sri
7 ° Čet
7 ° Pet
7 ° Sub

ODLUKA o izmjeni Odluke o visinama naknada

Na osnovi clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” broj 26/09.) Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 09. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visinama naknada

Clanak 1.

Pristupa se izmjeni Odluke o visinama nakanada (“Službene novine” Primorsko- goranske županije, broj 30/09.)

Clanak 2.

Clanak 2. Odluke mijenja se i glasi:
Utvrduje se opcinskom nacelniku novcana naknada u paušalnom mjesecnom neto iznosu od 1.200,00 kuna.
Zamjeniku opcinskog nacelnika utvrduje se novcana nakanada u paušalnom mjesecnom iznosu od 800,00 kuna.
Predsjedniku Opcinskog vijeca utvrduje se novcana nakanada u paušalnom mjesecnom iznosu od 480,00 kuna.
Potpredsjedniku Opcinskog vijeca utvrduje se novcana naknada u paušalnom mjesecnom neto  iznosu od 370,00 kuna.

Clanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. sijecnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/09-01/20
Ur.broj: 2156/03-09-1
M.Draga, 09. prosinca 2009.

OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

             PREDSJEDNIK
    Nedjeljko Dražul, dipl.ing

                    

Posljednje službene objave