20 °c
Mošćenička Draga
15 ° Pon
17 ° Uto
14 ° Sri
14 ° Čet
14 ° Pet

ODLUKA o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mošćenička Draga gđi. Santi Večerini Volić

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), clanka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), clanka 32. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09. i 30/09. – ispravak) i Odluke Opcinskog vijeca Opcine Mošcenicka Draga o pristupanju prodaji nekretnina od 13. rujna 2010. godine, Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine donosi
ODLUKU 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Opcine Mošcenicka Draga
1. Opcina Mošcenicka Draga  prodat ce nekretninu, u 1/1 vlasništvu Opcine Mošcenicka Draga , oznacenu kao grc. broj 212/1 stambena kuca od 80 m2, z.k.ul. 54, k.o. Kraj, etaža 1/3 prizemlje na nacrtu obojeno žuto i nerazdjeljeni dio prizemlja obojeno roza za poprodajnu cijenu u  ukupnom iznosu od  75.000,00 kuna.
2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz tocke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natjecaja objavljenog 02. prosinca 2010. godine u dnevnom glasilu “Novi list”, utvrduje se SANTA VECERINA VOLIC, Palmoticeva 5, Zagreb.
3. Na temelju ove Odluke nacelnik Opcine Mošcenicka Draga  sklopit ce, u ime Opcine Mošcenicka Draga kao prodavatelja, ugovor o prodaji nekretnina s SANTA VECERINA VOLIC, Palmoticeva 5, Zagreb.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit ce se u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.
KLASA: 943-01/10-01/100                      
URBROJ: 2156/03-10-1
M.Draga, 27. prosinca 2010.
OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA
Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.ing

Posljednje službene objave