24 °c
Mošćenička Draga
17 ° Sub
16 ° Ned
13 ° Pon
13 ° Uto
8 ° Sri

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 26/09, 30/09-Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 08. rujna 2011. donosi

ODLUKU

o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička
Draga

 

I.
OPĆE ODREDBE

 

Članak
1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug
rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenička Draga kao upravnog tijela
(u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak
2.

Upravni odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove
iz samoupravnog djelokruga Općine te povjerene mu poslove državne uprave (u
daljnjem tekstu: poslovi) sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Općine.

Članak
3.

Upravni odjel prilikom obavljanja poslova iz članka 2.
ove Odluke izvršava zakone i druge propise, opće i druge akte Općine, prati stanje
u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, provodi
nadzor, poduzima mjere na koje je zakonom ili drugim propisima ovlašten,
priprema opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak
4.

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u
obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Poslovi državne uprave koji se obavljaju u Općini,
određuju se zakonom.

Članak
5.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u
Proračunu Općine Mošćenička Draga i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II.
UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZACIJAI
NAČIN RADA UPRAVNOG ODJELA

 

Članak
6.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj
izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđuju se
Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu donosi Općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Upravnog odjela.

Članak
7.

Upravnim
odjelom upravlja pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan
zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te zakonom
kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do
imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci,
Općinski načelnik može iz redova službenika Upravnog odjela koji ispunjavaju
uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja
dužnosti pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do
njegova povratka na posao, Općinski načelnik može iz redova službenika Upravnog
odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno
imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Općinski načelnik može u svako doba opozvati imenovanje
vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike raspoređene u Upravnom odjelu
pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim
odnosima.

 

Članak
8.

Upravni odjel u svom djelokrugu izvršava i nadzire
provođenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje
za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima
samoupravnog djelokruga te obavlja i druge poslove u sklopu svoje nadležnosti.

 

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća
može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fizičkih i pravnih osoba.

 

 

 

III.
DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA

 

 

 

Članak 9.

 

 

 

Upravni odjel obavlja upravne, stručne,
materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

 

– funkcioniranje
i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i
održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti,
koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne
djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture),

 

– utvrđivanje
obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, kao i prisilnu
naplatu istih,

 

– provođenje komunalnog reda,

 

– uređenje
prometa na području Općine Mošćenička Draga, organizaciju prijevoza u lokalnom
cestovnom prometu,

 

– poslove
provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje
kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),

 

– pripreme
za projektiranje i izgradnju, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola,
praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture,

 

– koordinaciju
sa tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti izgradnja
i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu
Mošćenička Draga (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske
ceste i dr.),

 

– investicijsko
održavanje imovine Općine,

 

– upravljanje
i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

 

– rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,

 

– zakup
poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine,

 

– ugovaranje
zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,

 

– postupke
javne nabave, sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim
upravnim postupcima,

 

– obavljanje
stručnih, pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih
poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća,

 

– osiguranje
ostvarivanja prava na pristup informacijama,

 

– sudjelovanje
u izradi akata iz nadležnosti Upravnog odjela i Općinskog vijeća,

 

– izradu
i izvršavanje proračuna Općine Mošćenička Draga,

 

– izradu
polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih
izvještaja tijekom godine,

 

– vođenje
knjigovodstvenih evidencija,

 

– financijsku
operativu,

 

– pripreme
te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

 

– osiguravanje
uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz prostorno
planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti na području Općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,

 

– pripreme
i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih
razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne
infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno
drugoga odgovarajućeg akta),

 

– suradnje
s Turističkom zajednicom Općine Mošćenička Draga radi vođenja koordinacije nad
planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja općinskog turizma,

 

– osiguravanje
lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbi,

 

– osiguravanje
lokalnih potreba u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih
potreba u kulturi, pomoć u financiranju tiskanja knjiga, razvijanje kulturnog
stvaralaštva)

 

– osiguravanje
lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje programa
javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga),

 

– osiguravanje
lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne zdravstvene
zaštite,

 

– osiguravanje
lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,

 

– zaštite
kulturne baštine,

 

– obavljanje
i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i
Statutom Općine Mošćenička Draga.

 

 

 

 

 

IV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 10.

 

 

 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sa
njenim odredbama uskladit će se Pravilnik iz članka 6. stavka 1. ove Odluke.

 

 

 

Članak
11.

 

 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Mošćenička Draga („Službene
novine“ Primorsko-goranske županije, broj 28/97).

 

 

 

Članak
12.

 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: 023-01/11-01/03

 

URBROJ: 2156/03-11-1

 

M. Draga, 08. rujna 2011.

 

 

OPĆINSKO
VIJEĆE
OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko
Dražul, dipl. ing.

Posljednje službene objave