9 °c
Mošćenička Draga
7 ° Čet
8 ° Pet
11 ° Sub
12 ° Ned
14 ° Pon

PROGRAM javnih potreba iz socijalne skrbi za 2009. godinu

Na osnovi clnka 18. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine”
broj 33/01. i 01/02.), a sukladno clanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine” broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.),
Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici od 30. prosinca
2008. godine, donosi

P R O G R A M
javnih potreba iz socijalne skrbi za
2009. godinu
Clanak 1.

Programom
socijalne skrbi osigurava se zaštita i pomaganje invalidnim i
hendikepiranim osobama, osobama koje su ugrožene ili nemocne, koje ne
mogu same bez pomoci druge osobe zadovoljiti svoje osnovne potrebe,
zbog svoje invalidnosti, hendikepiranosti, nemoci, nepovoljnih
imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Clanak 2.

Ovim
Programom nastoji se povecati opci životni standard socijalno
ugroženih  stanovnika i njihovih obitelji, odnosno pomoci pojedincima i
obiteljima kojima je zbog razlicitih uzroka potrebne takve pomoci, kao
i udrugama koje skrbe o onemocalim, hendikepiranim i invalidnim osobama.

Clanak 3.

Sredstva u ukupnom iznosu od 193.500,00 kuna, rasporeduju se za:

 –    pomoci za podmirenje troškova stanovanja  kn          5.000,00
 –    Troškovi prehrane ucenika  kn          4.000,00
 –    Prijevoz invalidnih osoba      kn        14.000,00
 –    Pomoc hendikepiranim osobama  kn        10.000,00
 –    Pomoc Udrugama koje skrbe o invalidnim i  onemocalim osobama
    ( Društvo distroficara, Društvo multiple skleroze, Udruga slijepih,
      Udruga invalida rada, i dr.) 
 kn          4.500,00
–     Gradski crveni križ Opatija    kn         20.000,00
–     Subvencioniranje smještaja djece u vrtic    kn       135.000,00
–     Troškovi sahrana    – depozitorij    kn           1.000,00

Clanak 4.

Opcinsko
poglavartsvo Opcine Mošcenicka Draga posebnim odlukama rasporeduje
sredstva unutar pojedinih stavaka iz clanka 3. ove Odluke.

Clanak 5.

Ovaj
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama”
Primorsko-goranske županije , a primjenjuje se od 01. sijecnja 2009.
godine.

    Klasa: 011-01/08-01/21
    Ur.broj: 2156/03-08-1
    M.Draga, 30. prosinca 2008.

OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

PREDSJEDNIK
Emilio Deškovic

Posljednje službene objave