20 °c
Mošćenička Draga
14 ° Pet
16 ° Sub
18 ° Ned
20 ° Pon
21 ° Uto

Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu

Na osnovi clanka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90. i 27/93.) i clanka 18. Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj  33/01. i 01/02.) , Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 30. prosinca 2008., donosi

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi
za 2009. godinu

Clanak 1.

    Programom javnih potreba u kulturi obuhvacaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapredivanju svekolikog kulturnog života Opcine Mošcenicka Draga ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti.

Clanak 2.

    U Proracunu Opcine Mošcenicka Draga za 2009. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 568.900,00 kuna za:

 1.    redovni rad knjižnica Mošcenicka Draga i Brsec kn     67.900,00
 2.    nabava knjiga i knjižne grade kn     20.000,00
 3.    finaciranje redovnih aktivnosti Udruga iz oblasti kulture kn     10.000,00
 4.    Katedra cakavskog sabora Opcine Mošcenicka Draga
        – redovna djelatnost
kn     18.000,00
 5.    Katedra ckavskog sabora Opcine Mošcenicka Draga
        – trajna kulturna dobra
kn     20.000,00
 6.    Pjevacki zbor “Sv.Andrija” kn    18.000,00
 7.    Potpore za tiskanje knjiga kn    10.000,00
 8.    Projekti u kulturi izvan podrucja Opcine kn    50.000,00
 9.    Tradicijski obicaji – maškare kn    20.000,00
 10.  Obnova i zaštita nepokretnih kulturnih dobara kn   335.000,00

       

                           

  Clanak 3.

    Doznake sredstava iz clanka 2. od tocke 3., 5., 7., 8., 9. i 10. vrši se po pojedinacnim odobrenjima Opcinskog poglavarstva Opcine Mošcenicka Draga.

Clanak 4.

    Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. sijecnja 2009. godine

    Klasa: 011-01/08-01/22
    Ur.broj: 2156/03-08-1
    M.Draga, 30. prosinca 2008.
 
OPCINSKO VIJECE OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

PREDSJEDNIK
Emilio Deškovic
 

Posljednje službene objave