7 °c
Mošćenička Draga
4 ° Ned
4 ° Pon
7 ° Uto
7 ° Sri
7 ° Čet

Socijalno vijeće

Na temelju clanka 46. stavak 2.Statuta Opcine Mošcenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Opcinskinacelnik Opcine Mošcenicka Draga donosidana 19. svibnja 2011. godine, O D L U K U 
o imenovanju clanova Socijalnog vijeca


Clanak 1.

Opcinski nacelnik Opcine Mošcenicka Draga u Socijalno vijece Opcine Mošcenicka Draga imenuje sljedece clanove:

Blaženka Dujmovic, Crveni križ Opatija i Udruga umirovljenika, predsjednica
Sonja Baricevic, vijecnica Opcinskog vijeca Opcine Mošcenicka Draga, potpredsjednica,
dr. Vesna Batagelj Matulja, privatna ordinacija obiteljske medicine Mošcenicka Draga, clanica,
Vanda Smolic, Crveni križ Opatija, clanica,
Blaženka Kovcin, Centar za socijalnu skrb Opatija, clanica,
Iris Lazaric, Crveni križ Opatija, clanica.
Vesna Detan, Crveni križ Opatija, clanica.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit ce se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije i na WEB stranici Opcine Mošcenicka Draga.

KLASA: 551-01/11-01/06
URBROJ: 2156/03-11-2
M. Draga, 19. svibnja 2011.Opcinski nacelnik

Opcine Mošcenicka Draga

Ratko Salamon, dr. med.
SOCIJALNA SKRB/Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća.docx
SOCIJALNA SKRB/Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća.docx
Izmjena Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća.pdf

Posljednje službene objave