6 °c
Mošćenička Draga
7 ° Pet
6 ° Sub
7 ° Ned
8 ° Pon
10 ° Uto

Z A K LJ U Č A K

Na temelju clanka 112. stavka 3. Zakona o zaštiti
prirode („Narodne novine“ broj 70/05, 139/08), clanka 32. stavak 1. Statuta
Opcine Mošcenicka Draga („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj
26/09 i 30/09-Ispravak), Opcinsko vijece Opcine Mošcenicka Draga na sjednici
održanoj 29. rujna 2011. godine, donosi

 

Z A K L J U C A K

   

1. Opcina Mošcenicka Draga ne namjerava se
koristiti pravom prvokupa za sljedece nekretnine
k.c. 1328, k.c. 1329, k.c. 1332/1, k.c.
1354/1, k.c. 1354/4, sveupisane u zk.ul. 1525 k.o. Kalacukupnepovršine 2850 m2,
te GRC. 70 upisanu u zk.ul.557 k.o. Kalac
površine 79 m2, koje se nalaze unutar granica
Parka prirode Ucka.

 

2. Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 943-01/11-01/30

URBROJ: 2156/03-11-2

M. Draga, 29. rujna 2011.

 

OPCINSKO VIJECE

OPCINE MOŠCENICKA DRAGE

Predsjednik
Nedjeljko
Dražul, dipl. ing                

Posljednje službene objave