34 °c
Mošćenička Draga
24 ° Uto
26 ° Sri
25 ° Čet
26 ° Pet
23 ° Sub

Z A K LJ U Č A K

  Na temelju
clanka 112. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 70/05,
139/08), clanka 32. stavak 1. Statuta Opcine Mošcenicka Draga („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 26/09 i 30/09-Ispravak), Opcinsko vijece
Opcine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 29. rujna2011. godine, donosi

 

Z A K L J U C A K

 

1. Opcina Mošcenicka Draga ne namjerava se
koristiti pravom prvokupa za sljedece nekretnine
k.c. 1364/1 i k.c. 1365upisane u zk.ul. 1525
k.o. Kalac ukupne površine 1115 m2, koje se nalaze unutar granica Parka prirode
Ucka.

 

2. Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 943-01/11-01/29

URBROJ: 2156/03-11-2

M. Draga, 29. rujna2011.

 

 

OPCINSKO VIJECE
OPCINE MOŠCENICKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.
ing                             

Posljednje službene objave