24 °c
Mošćenička Draga
17 ° Sub
16 ° Ned
13 ° Pon
11 ° Uto
7 ° Sri

ZAKLJUČAK o objavljivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta Mladih Općine Mošćenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 45/10) i clanka 32. Statuta Opcine Mošćenicka Draga (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 30/09 – Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošcenicka Draga na sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o objavljivanju javnog poziva za predlaganje kandidata 
za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga

I.
Pokrece se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga.
Savjet mladih Općine Mošćenicka Draga je savjetodavno tijelo Općinskog vijeca Općine Mošćenička Draga koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Mošćenička Draga.

II.
Savjet mladih Općine Mošćenička Draga broj pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U savjet mladih Općine Mošćenička Draga biraju se osobe s prebivalištem na području Općine Mošćenicka Draga u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina.
Članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga bira Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na vrijeme od dvije (2) godine, a na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća.

III.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga imaju:
udruge mladih i udruge koje se bave mladima, te
drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Općine Mošćenička Draga.

IV.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u pisanom obliku i obvezno sadrže sljedeće podatke:
naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rodenja, prebivalište, broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice ili putovnice, osobni identifikacijski broj),
obrazloženje prijedloga,
očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
životopis kandidata,
presliku osobne iskaznice,
uvjerenje o prebivalištu.
Prijedlog kandidata podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu podignuti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mošćenicka Draga.

V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na web stranice Općine, na adresu: Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 27, 51417 Mošcenicka Draga, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga“.

VII.
Listu kandidata za članove Savjeta mladih utvrđuje Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Mošćenička Draga, a potom upućuje Općinskom vijeću na nadležno postupanje.


KLASA: 011-01/11-01/07                                                          
URBROJ: 2156/03-11-2
M. Draga, 10. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing.
  SAVJET MLADIH/Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.doc
SAVJET MLADIH/obrazac za predlaganje kandidata za člana Savjeta mladih.doc
SAVJET MLADIH/obrazac očitovanja o prihvaćanju kandidature.doc

Posljednje službene objave